POWIERZCHNIA: 8,75 ha

LOKALIZACJA: Wojanowo

DATA: 2016

ZAMAWIAJĄCY: Biuro Techniczne Kowiel

OPIS: Opracowanie części dendrologicznej obejmowało wykonanie inwentaryzacji, stratygrafii wiekowej i gatunkowej oraz gospodarki drzewostanem. Na terenie parku zinwentaryzowaliśmy łącznie 1830 drzew, z których aż 74 egzemplarze spełniają warunki zakwalifikowania ich jako pomniki przyrody.  W drugim etapie sporządziliśmy projekt nasadzeń roślinnych, dopasowując się do projektu zagospodarowania terenu opracowanego przez Biuro Techniczne Kowiel. Wszystkie nasze prace uzyskały pozytywne opinie i wymagane zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Opracowania

Zdjęcia z terenu

Zdjęcia historyczne